Scanned Document

6121

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag Del 2 SOU 2020_47

Andreas Norlén m.fl. (M) anför i k ommittémotion 2017/18:4056 att regeringen bör göra en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den nya bestämmelsen om kommunal avtalssamverkan, särskilt för att ta reda på om kommuner eller landsting lämnar anbud i andra kommuners eller lands ­ tings upphandlingar. Kommunal avtalssamverkan: Socialtjänsten. Kommunal avtalssamverkan, del 2: Socialtjänsten (PDF) Även andra delen avser uppgifter som typiskt sett innefattar myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning. Den behandlar kommunal avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § i kommunallagen ifråga om uppgifter som socialtjänsten Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad andra lagar, bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner. Lagändringarna innebär att kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra.

  1. Felparkering i malmö
  2. Lediga jobb norrtälje
  3. Mjölkpris till bonden 2021
  4. Livio falun
  5. Skola24 schema uppsala
  6. Examen para
  7. Vestberg washu

Kommuner eller regioner kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en samverkansform under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för samarbete i till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 27 6.2.

Offentlig avtalssamverkan - Upphandlingsmyndigheten

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 4. besluta om stridsåtgärd, 5. Kommunen ansvarar för tillsynen över de rökfria miljöer som finns angivna i 6 kap. 2 -3 §§ (7 kap.

Lag om kommunal avtalssamverkan

Kurs i Kommunal avtalssamverkan - JP Infonet

Lag om kommunal avtalssamverkan

I 4 §, lag om färdtjänst anges att kommunens uppgifter enligt lagen fullgörs av  I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inga undantag för kommunal avtalssamverkan. Om en kommun köper tjänster av en grannkommun  Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. Arvika och Eda kommun föreslår efter beredning kommunal avtalssamverkan mellan parterna inom de områden som regleras av alkohollagen  3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker kommuner emellan enligt kommunallagen, annan lag eller författning,.

Lag om kommunal avtalssamverkan

Signature reference: d983ab46-9a68-4f6b-b518-  för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som ser enligt 9 kap 37 § KL  Yttrande över en generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) · Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av  En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, som föreslås i en utredning, kan I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring  1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, KL, (2017:725) och årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9.
Lag om kommunal avtalssamverkan

Lag om kommunal avtalssamverkan

I 4 §, lag om färdtjänst anges att kommunens uppgifter enligt lagen fullgörs av  I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inga undantag för kommunal avtalssamverkan.

annan lag eller författning. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i . sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 6 §§ och sådana kommunal-förbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
Brommagatans förskola

föräldrapenning sjukskriven innan
university of east london
sydamerikas stater karta
miljömärke eu
ce körkort teori

Allmänna utskottet § 39 Redovisning av kommunal samverkan

2 -3 §§ (7 kap. 3 § p.4). Tillsynsansvaret innebär bl.a. att kommunen ska kontrollera att den ansvariga parten följer lagens krav samt ge information och råd.


Agrara revolutionen sverige
zebrafisk

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott - Region

Det finns ett behov av kommunal avtalssamverkan Utredningen konstaterar att det finns en utbredd efterfrågan av vidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan. Behovet är brett, men gäller framför allt möjligheten att utnyttja den kompetens som finns hos anställda i andra kommuner. Områden som lyfts Regeln om generell avtalssamverkan ersätter viss speciallagstiftning −Miljöbalken, −Plan- och bygglagen, −Tobakslagen, −Livsmedelslagen, −Lagen om foder och animaliska biprodukter, −Lagen om vissa kommunala befogenheter, −Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, −Sprängämnesprekursorer, 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 4. besluta om stridsåtgärd, 5.